ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی : البرز، مشکین دشت، مجتمع پارسه . 

 تلفن تماس   :

۰۲۶-۳۶۲۰۵۲۴۱   

۰۹۱۲-۴۸۹۵۱۴۹  

۰۹۳۳-۶۶۰۲۶۲۶   

WhatsApp : ۰۹۰۵-۶۳۲۲۶۳۱ 

         : Mail 

Tempmaproham.co@gmail.com
Rohamelectronic.co@gmail.com
 

ارسال پیام به رهام الکترونیک